Showing 1–12 of 28 results

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® NG REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® MTB REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® GBS REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® CHT REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH THỦY SẢN

TopAQUA ® YHV/TSV/IMNV Onestep REALTIME RT-PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH THỦY SẢN

TopAQUA ® YHV Onestep RT-PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH THỦY SẢN

TopAQUA ® TSV Onestep RT-PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH THỦY SẢN

TopAQUA ® NHPB PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH THỦY SẢN

TopAQUA ® MrNV/XSV Onestep REALTIME RT-PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH THỦY SẢN

TopAQUA ® IMNV Onestep RT-PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH THỦY SẢN

TopAQUA ® EHP PCR KIT

Giá: Liên Hệ

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng